tisk | prohledávání 
 
 
odborné skupiny
profily odb. skupin
odb. skupiny [pdf]
 
 
OS pro umělou inteligenci
, ČVUT FEL, katedra počítačů, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2
Odborná skupina pro umělou inteligenci sdružuje zájemce o teorii i praktické aplikace umělé inteligence tak, aby jako jednotná struktura mohla reprezentovat ČSKI v příslušných mezinárodních organizacích (např. ECCAI). Jedná se o volné seskupení zájemců z různých pracovišť, kteří se vzájemně informují o významných aktivitách v oblasti zájmů, navazují prostřednictvím odborné skupiny pracovní kontakty a eventuálně společně připravují a realizují výzkumné projekty. Odborná skupina vytváří prostor pro organizaci mezinárodních odborných akcí většího rozměru a na podporu všech dalších aktivit směřujících k rozvoji tuzemské komunity a k její návaznosti na mezinárodní organizace i instituce průmyslové praxe.

[profil skupiny výstava RVS]
 
OS pro rozpoznávání
, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., 251 65 Ondřejov
Odborná skupina pro rozpoznávání CPRS ­ Czech Pattern Recognition Society Založena v r. 1992, v témže roce přijata do IAPR – International Association of Pattern Recognition. Po rozdělení ČSFR nadále zastupuje v IAPR své členy i ze Slovenské republiky. Má přibližně 50 členů, regionální pobočky na univerzitách v Plzni, Brně, Liberci, Košicích a v AV SR v Bratislavě. Významně se podílí na organizaci seminářů, mezinárodních workshopů a konferencí ve spolupráci s ČVUT FEL a Centrem strojového vnímání ČVUT. Výzkumným zaměřením v teoretických i aplikačních oblastech je rozpoznávání, počítačové vidění, zpracování a kódování obrazů, rozpoznávání řeči, zpracování biomedicínských signálů, tvarová a texturní analýza, dálkový průzkum, neuronové sítě, analýza dokumentu, robotika, multimedia.

[profil skupiny výstava RVS]
web: http://www.utia.cas.cz/CPRS
 
OS pro rozvoj počítačové gramotnosti
, ČVUT FEL, K333, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2
ČSKI v roce 1999 vstoupila do sdružení European Computer Driving Licence (ECDL) Foundation, jehož cílem je především podpora šíření počítačové gramotnosti a zajištění jednotného typu zkoušek pro každého (viz http://www.ecdl.cz). ČSKI se tak stala garantem kvality testování pro ČR. Odborná skupina bude sdružovat ty členy ČSKI, kteří mají zájem se na této aktivitě podílet. Vítáni jsou jak členové, kteří se chtějí podílet na činnostech spojených s kontrolou kvality testování, auditem činnosti akreditovaných testovacích středisek, tak i zájemci, kteří jsou ochotni se fundovaným způsobem vyjadřovat ke zvoleným metodám testování či k metodám řešení a zvyšování počítačové gramotnosti ve společnosti vůbec.

[profil skupiny výstava RVS]
 
Český komitét pro zpracování dat (IFIP)
, KSI MFF UK, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
Český komitét pro zpracování dat tvoří rozhraní a koordinuje kontakt mezi Českou republikou a světovou organizaci IFIP (International Federation for Information Processing). IFIP patří k nejstarším odborným organizacím v informačních a komunikačních technologiích vůbec. Československo do ní vstoupilo v roce 1960, tj. v roce založení organizace.

[více o IFIP a ČSKI]
web: http://ifip.webcentrum.muni.cz
 
OS informatika a společnost
, Katedra počítačů FEL ČVUT, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2
Odborná skupina Informatika a společnost se zabývá konstruktivními návrhy řešení zásadních celospolečenských problémů způsobených křížením zájmů legislativních lobby, státní správy a dodavatelů výpočetní techniky a informačních systémů. Předpokládá se tvorba konstruktivních oponentur vybraných materiálů úřadu pro státní informační systém. Schválené výstupy této skupiny budou publikovány, aby veřejnost získala i nezávislé odborné informace a podněty.

[profil skupiny výstava RVS]
web: http://sen.felk.cvut.cz/ias
 
OS pro logiku, pravděpodobnost a usuzování
, Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8 - Libeň
Odborná skupina pro logiku, pravděpodobnost a usuzování se zabývá studiem jak teoretických základů logiky a pravděpodobnosti, tak jejich aplikacemi především v informatice, umělé inteligenci, dobývání znalostí z databází, ekonomii a pro modelování sociálního chování a lidské interakce.
 
OS pro lékařsko-biologickou kybernetiku
, Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky,
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, U nemocnice 5, 128 53 Praha 2
Odborná skupina pro lékařsko-biologickou kybernetiku se zabývá simulacemi a modelováním fyziologických systémů organizmů ve vztahu k medicínské problematice.
 
OS pro sémiotiku
, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, Praha 1
Odborná skupina pro sémiotiku je postavena od svého počátku /1974/ na aktivitách jednotlivců. Po znovuobnovení činnosti v r. 1990 se otevřela mezinárodním kontaktům, o nichž zpravuje své členy a zájemce formou přednášek a nepravidelných bulletinů. V uplynulém desetiletí uspořádala 3 konference. Sborníky ze dvou z nich budou vydány v tomto roce v Praze a ve Vídni. Protože skupina může organizovat pouze přednášky a semináře, vyzýváme touto formou k předložení návrhů a námětů na další setkání, jakož i k oznamování projektů a výzkumných aktivit.
web: http://semiotickaskupina.cz