tisk | prohledávání 
 
 
odborné skupiny
profily odb. skupin
odb. skupiny [pdf]
 
 
OS pro umělou inteligenci
, ČVUT FEL, K333, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2
Odborná skupina pro umělou inteligenci sdružuje zájemce o teorii i praktické aplikace umělé inteligence tak, aby jako jednotná struktura mohla reprezentovat ČSKI v příslušných mezinárodních organizacích (např. ECCAI). Jedná se o volné seskupení zájemců z různých pracovišť, kteří se vzájemně informují o významných aktivitách v oblasti zájmů, navazují prostřednictvím odborné skupiny pracovní kontakty a eventuálně společně připravují a realizují výzkumné projekty. Odborná skupina vytváří prostor pro organizaci mezinárodních odborných akcí většího rozměru a na podporu všech dalších aktivit směřujících k rozvoji tuzemské komunity a k její návaznosti na mezinárodní organizace i instituce průmyslové praxe.

[profil skupiny výstava RVS]
 
OS aplikované matematické logiky
, Ústav informatiky AV ČR, Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8 - Libeň
Odborná skupina aplikované matematické logiky pořádá pravidelné semináře, na nichž jsou prezentovány práce přenášející výsledky nebo postupy práce formální matematické logiky do jiných oborů matematiky a případně i mimo oblast matematiky. V poslední době se pozornost soustřeďuje zejména na fuzzy logiku a possibilistické teorie a dále na vyhledávání pravidelností v datech (datamining).

[profil skupiny výstava RVS]
 
OS biomedicínské informatiky a statistiky
, EuroMise, ÚI AV ČR, Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8 - Libeň
Odborná skupina biomedicínské informatiky a statistiky se zabývá aplikacemi informatiky a statistiky v biomedicínských oborech. Kromě pracovních seminářů pořádá ve spolupráce s Českou lékařskou společnosti J.E. Purkyně každoročně jednodenní pracovní konferenci. Témata těchto konferencí v posledních čtyřech letech byla: Nemocniční informační systémy, Systémy pro podporu rozhodování v medicíně, Telemedicína a Lékařská doporučení pro kardiologii, nové informační technologie pro jejich realizaci, sdílení a hodnocení.
 
OS pro rozpoznávání
, Astronomický ústav AV ČR, 251 65 Ondřejov
Odborná skupina pro rozpoznávání CPRS ­ Czech Pattern Recognition Society Založena v r. 1992, v témže roce přijata do IAPR – International Association of Pattern Recognition. Po rozdělení ČSFR nadále zastupuje v IAPR své členy i ze Slovenské republiky. Má přibližně 50 členů, regionální pobočky na univerzitách v Plzni, Brně, Liberci, Košicích a v AV SR v Bratislavě. Významně se podílí na organizaci seminářů, mezinárodních workshopů a konferencí ve spolupráci s ČVUT FEL a Centrem strojového vnímání ČVUT. Výzkumným zaměřením v teoretických i aplikačních oblastech je rozpoznávání, počítačové vidění, zpracování a kódování obrazů, rozpoznávání řeči, zpracování biomedicínských signálů, tvarová a texturní analýza, dálkový průzkum, neuronové sítě, analýza dokumentu, robotika, multimedia.

[profil skupiny výstava RVS]
web: http://www.utia.cas.cz/CPRS
 
OS rozhodování a řízení za neurčitosti
, ÚTIA AV ČR, Pod Vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8 - Libeň
Odborná skupina "Rozhodování a řízení za neurčitosti" si klade za cíl rozvíjet výměnu informací a základních myšlenek mezi podobory kybernetiky a informatiky zaměřenými na rozhodování, rozpoznávání a řízení za neurčitosti. Skupina pořádá pravidelně odborné semináře v budově ÚTIA AV ČR, Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8 – Libeň. Program seminářů je uveřejňován na internetových stránkách (webu) skupiny.
web: http://as.utia.cz/dcu/DCU.php
 
OS pro rozvoj počítačové gramotnosti
, ČVUT FEL, K333, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2
ČSKI v roce 1999 vstoupila do sdružení European Computer Driving Licence (ECDL) Foundation, jehož cílem je především podpora šíření počítačové gramotnosti a zajištění jednotného typu zkoušek pro každého (viz http://www.ecdl.cz). ČSKI se tak stala garantem kvality testování pro ČR. Odborná skupina bude sdružovat ty členy ČSKI, kteří mají zájem se na této aktivitě podílet. Vítáni jsou jak členové, kteří se chtějí podílet na činnostech spojených s kontrolou kvality testování, auditem činnosti akreditovaných testovacích středisek, tak i zájemci, kteří jsou ochotni se fundovaným způsobem vyjadřovat ke zvoleným metodám testování či k metodám řešení a zvyšování počítačové gramotnosti ve společnosti vůbec.

[profil skupiny výstava RVS]
 
OS pro inteligentní systémy
, Univ. degli Studi di Milano
Odborná skupina pro inteligentní systémy pořádá pravidelné semináře. Přednášky se zaměřují především (ale rozhodně ne pouze) na teoretické aspekty a aplikace metod spadajících do oblasti soft computing metod umělé inteligence a dobývání znalostí z databází, se zvláštním důrazem na aplikace v ekonomii.

[profil skupiny výstava RVS]
 
OS informatika a společnost
, Katedra počítačů FEL ČVUT, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2
Odborná skupina Informatika a společnost se zabývá konstruktivními návrhy řešení zásadních celospolečenských problémů způsobených křížením zájmů legislativních lobby, státní správy a dodavatelů výpočetní techniky a informačních systémů. Předpokládá se tvorba konstruktivních oponentur vybraných materiálů úřadu pro státní informační systém. Schválené výstupy této skupiny budou publikovány, aby veřejnost získala i nezávislé odborné informace a podněty.

[profil skupiny výstava RVS]
web: http://cs.felk.cvut.cz/~richta/ias
 
OS pro lékařsko-biologickou kybernetiku
, Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky,
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, U nemocnice 5, 128 53 Praha 2
Odborná skupina pro lékařsko-biologickou kybernetiku se zabývá simulacemi a modelováním fyziologických systémů organizmů ve vztahu k medicínské problematice.
 
OS matematického modelování jazykové komunikace
, UFAL MFF UK, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
Odborná skupina matematického modelování jazykové komunikace se soustřeďuje na problematiku komputační lingvistiky, a to v jejích teoretických i aplikačních aspektech a interdisciplinárních souvislostech. Na setkáních skupiny se dává prostor jak různým metodologickým přístupům tak i oběma jazykovým formám, tedy mluvené i psané.
 
OS neuronových sítí
, Ústav informatiky AV ČR, Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8 - Libeň
Odborná skupina neuronových sítí se zabývá - aproximačními vlastnostmi, složitostí a výpočetními schopnostmi neuronových sítí, ­ novými typy neuronových sítí, neuronovými sítěmi motivovanými biologickými principy, neuronovými sítěmi a genetickými algoritmy, ­ aplikacemi neuronových sítí pro klasifikační a aproximační úlohy a pro řízení.
 
OS pro sémiotiku
, Katedra obecné lingvistiky FF UP, Křížkovského 14, Olomouc
Odborná skupina pro sémiotiku je postavena od svého počátku /1974/ na aktivitách jednotlivců. Po znovuobnovení činnosti v r. 1990 se otevřela mezinárodním kontaktům, o nichž zpravuje své členy a zájemce formou přednášek a nepravidelných bulletinů. V uplynulém desetiletí uspořádala 3 konference. Sborníky ze dvou z nich budou vydány v tomto roce v Praze a ve Vídni. Protože skupina může organizovat pouze přednášky a semináře, vyzýváme touto formou k předložení návrhů a námětů na další setkání, jakož i k oznamování projektů a výzkumných aktivit.
web: http://semiotickaskupina.cz
 
OS pro stereologii
, Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4
Odborná skupina pro stereologii se zabývá matematickou teorií stereologie a příbuzných disciplin (stochastická geometrie, prostorová statistika, matematická morfologie). Dále zahrnuje aplikace stereologie v biologii, medicíně, materiálovém výzkumu, geologii a jiných vědních oborech. Specielní zájem je věnován využití mikroskopie a obrazové analýzy.
web: http://www.karlin.mff.cuni.cz/stochgeom