tisk | prohledávání 
 
 
statut
stanovy [pdf]
předsednictvo
vědecká rada
prohlášení ČSKI
výroční zprávy
historie
kontakty
 
 

Rozloučení s prof. RNDr. Petrem Hájkem, DrSc.
čestným členem ČSKI

Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. zemřel nad ránem 26. prosince 2016 po krátké nemoci. Působil v Akademii věd České republiky, a to v Matematickém ústavu (od r. 1962) a v Ústavu informatiky (od r. 1992; do r. 2000 ústav řídil). V posledních několika letech byl emeritním pracovníkem AV ČR.

Je autorem několika monografií a více než 350 odborných článků, učebních a popularizačních textů z oblasti matematické logiky, zejména teorie množin, aritmetiky, fuzzy logiky, zpracování vágní informace a data miningu. Dlouhodobě spolupracoval s řadou zahraničních pracovišť, je hojně citovaným autorem a ve všech oblastech své odborné činnosti za sebou zanechává nesmazatelnou stopu.

Petr Hájek se věnoval také vzdělávání, v r. 1997 byl jmenován profesorem na MFF UK, působil také na FJFI ČVUT a na Technické universitě ve Vídni. Byl školitelem řady postgraduálních studentů, mnoho dalších kolegů jej chápalo jako svého učitele. Založil a vedl seminář aplikované logiky, podílel se také na semináři matematické logiky v MÚ AV.

Byl dlouholetým členem Jednoty českých matematiků a fyziků, Učené společnosti České republiky, Asociace symbolické logiky a mnoha dalších profesních organizací. Působil v edičních a vědeckých radách, odborných komisích, podílel se na odborné organizaci konferencí. Za svůj přínos odborné komunitě i veřejnosti je nositelem celé řady vyznamenání, mj. Bolzanovy medaile (2002), čestné medaile AV ČR "De scientia et humanitate optime meritis", Medaile za zásluhy prezidenta republiky (2006), či Hlávkovy medaile (2009).

Absolvoval také Akademii múzických umění a působil jako varhaník v evangelickém kostele sv. Klimenta v Praze; byl hluboce věřící evangelík. Respekt vzbuzovaly jeho občanské postoje během totalitního režimu, kvůli nimž mu nebylo umožněno věnovat se plně svým odborným činnostem, např. výuce nebo mezinárodní spolupráci.

Petr Hájek byl vdovec, zanechává po sobě dvě děti a vnuka. V paměti přátel, kolegů a studentů zůstává zapsán nejen jako brilantní matematik a vzácná osobnost české vědy, ale také jako skromný, pracovitý, čestný a obětavý člověk.

 

Dne 1.12.2016 vyhlásila ČSKI soutěž o Cenu Antonína Svobody za rok 2016.

Těšíme se na všechny soutěžící!

 

Valná hromada ČSKI

V pátek 3.6.2016 od 14 hodin proběhla v prostorách Ústavu informatiky AV ČR volební valná hromada Společnosti. V rámci valné hromady byly předneseny zprávy o činnosti ČSKI včetně informace o zapojení ČSKI do projektu ECDL a mezinárodních organizací CEPIS a ITStar, o činnosti vědecké rady, o hospodaření a revizní zpráva. Bylo uděleno absolutorium odstupujícímu předsednictvu a proběhla volba předsedy a orgánů Společnosti na následující 3-leté období. Valná hromada byla zakončena slavnostním předáním ceny Antonína Svobody za rok 2015.

V rámci valné hromady proslovil zvanou přednášku doc. Michal Jakob, Ph.D. na téma Inteligentní plánování tras pro udržitelnou mobilitu.

Abstrakt. Ve své přednášce nejdříve stručně představím problematiku plánování tras a poukážu na některé z aktuální výzkumných problému v této oblasti. Poté se zaměřím na vybrané výsledky Centra umělé inteligence FEL ČVUT v oblasti plánování tras pro udržitelnou mobilitu. Pohovořím o našem novém originálním přístupu k plánování intermodálních cest, tj. cest kombinujících více typů dopravních prostředků, jak individuálních, tak hromadných, v rámci jedné cesty.
Dále pohovořím o naší práci na pokročilých algoritmech pro plánování tras pro speciální typy dopravní prostředky, konkrétně pro městkou cyklodopravu a elektromobilitu. Kromě relevantních modelů a algoritmů v obou případech zmíním softwarově-inženýrské aspekty tvorby systémů pro plánování tras a pohovořím o zkušenostech s jejich praktickým nasazením.

Slidy prezentace naleznete zde. A dále si můžete přímo vyzkoušet práci s cykloplánováčem.

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) je dobrovolná, výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků i studentů z oblasti kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů. Jejím posláním je podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně v těchto oborech v České republice a na koncepční a pedagogické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti, viz stanovy ČSKI.

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) je přímou pokračovatelkou Československé kybernetické společnosti založené v roce 1966. K cílům ČSKI patří podpora a popularizace rozvoje kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů; zvyšování znalostí svých členů, zajišťování služeb členům a organizování odborného života. Počátky kybernetiky v tehdejším Československu popisuje článek Z. Wünsche.

ČSKI vyvíjí svou činnost prostřednictvím svých členů, kteří mohou pracovat v odborných skupinách společnosti. Členství umožňuje bezprostřední kontakt s domácím i zahraničním děním v tak dynamicky se rozvíjejících oborech jako jsou kybernetika a informatika. Tyto obory nabývají v moderním světě stále většího významu např. v telekomunikačních a počítačových sítích, robotice, umělé inteligenci, počítačové grafice, neuronových sítích atd. ČSKI nabízí svým členům vedle účasti na odborném životě ještě další služby a výhody, které jsou podrobněji popsány v sekci o členství.

ČSKI získala v roce 1999 licenci k šíření mezinárodního konceptu ECDL (European Computer Driving Licence) a od té doby ručí za kvalitu ECDL testování v ČR, vydává ECDL Certifikáty a prostřednictvím kanceláře ECDL-CZ uděluje licenční práva k provádění ECDL testů testovacím střediskům, více podrobností na www.ecdl.cz. Provoz ECDL v ČR probíhá v souladu s požadavky stanovenými mezinárodním řídícím orgánem, kterým je ECDL Foundation (www.ecdl.com).

adresa sekretariátu:   další kontakty:  
ČSKI
Pod Vodárenskou věží 2
182 07 Praha 8 - Libeň
 

telefon: 266 053 901
fax: 286 585 789
, www: www.cski.cz