Abstrakt

V této práci se zabýváme problémy Ramseyovského typu, které byly motivovány otázkami z oblasti diskrétní geometrie. Soustředíme se na výsledky pro uspořádané struktury, jakými jsou uspořádané grafy a hypergrafy. Představíme uspořádaná Ramseyovská čísla, která jsou obdobou Ramseyovských čísel pro hypergrafy s lineárně uspořádanými množinami vrcholů. Studujeme rychlost růstu těchto čísel nad uspořádanými hypergrafy vzhledem k počtu jejich vrcholů. V práci dokážeme několik výsledků o uspořádaných Ramseyovských číslech, odvodíme některé aplikace v diskrétní geometrii a vyřešíme otevřené problémy několika autorů. Důkazy výsledků zmíněných v práci jsou založené na různých metodách, včetně důkazů provedených za asistence počítačem.

Nejdříve nalezneme uspořádaná párování, jejichž uspořádaná Ramseyovská čísla rostou superpolynomiálně, což je v silném kontrastu se situací nad neuspořádanými grafy omezených stupňů, o nichž je známo, že jejich Ramseyovská čísla rostou pouze lineárně. Poté ukážeme, že uspořádaná Ramseyovská čísla uspořádaných grafů s omezenou degenerovaností a omezeným intervalovým chromatickým číslem rostou pouze polynomiálně. Dokážeme, že uspořádaná Ramseyovská čísla jsou nanejvýš polynomiální pro grafy s omezenými délkami hran, čímž vyřešíme problém od autorů Conlon, Fox, Lee a Sudakov. Zodpovíme také další otázku od autorů Conlon, Fox, Lee a Sudakov nalezením 3-regulárních grafů, jejichž uspořádaná Ramseyovská čísla rostou superlineárně nad libovolným uspořádáním jejich vrcholů.

Odvodíme přesnou formuli pro uspořádaná Ramseyovská čísla monotónních cyklů a použijeme ji k nalezení přesné formule pro geometrická Ramseyovská čísla cyklů, čímž vylepšíme odhady od Károlyi et al. S použitím nejnovějších SAT solverů vyvrátíme domněnku autorů Peters a Szekeres z roku 2006 o zesílení slavné Erdősovy-Szekeresovy domněnky na uspořádané hypergrafy.

V poslední kapitole práce nalezneme přesnou formuli pro minimální počet křížení v x-monotónních nakresleních úplných grafů. Také představíme kombinatorickou charakterizaci těchto nakreslení pomocí obarvení uspořádaných 3-uniformních hypergrafů. Na závěr aplikujeme techniku simulovaného žíhání a získáme tak nejsilnější známý odhad na minimální počet křížení v pseudolineárních nakresleních úplných grafů.


Vybrané publikace

On ordered Ramsey numbers of bounded-degree graphs

(s V. Jelínkem a P. Valtrem), odesláno, 2016.

Bounding the pseudolinear crossing number of K_n via simulated annealing

(s J. Kynčlem), prodloužený abstrakt v Proceedings of the XVI Spanish Meeting on Computational Geometry, 37-40, 2015.

A SAT attack on the Erdos-Szekeres conjecture

(s P. Valtrem), přijato do European Journal of Combinatorics.

Prodloužený abstrakt v Electronic Notes in Discrete Mathematics 49, 425-431, 2015.

Ramsey numbers of ordered graphs

(s J. Cibulkou, K. Králem a J. Kynčlem), odesláno, 2016.

Prodloužený abstrakt v Electronic Notes in Discrete Mathematics 49, 419-424, 2015.

Crossing numbers and combinatorial characterization of monotone drawings of K_n

(s R. Fulkem a J. Kynčlem), Discrete and Computational Geometry 53(1), 107-143, 2015.

Prodloužený abstrakt v Proceedings of the XV Spanish Meeting on Computational Geometry, 127-130, 2013.

Kontaktní informace

Martin Balko
Katedra aplikované matematiky
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Malostranské nám. 2/25, 118 00 Praha 1
balko@kam.mff.cuni.cz