EN | CZ

Metody analýzy 3D strukturních fragmentů v biomolekulách

RNDr. David Sehnal, Ph.D.

Školitel: prof. RNDr. Ludek Matyska, CSc.   Konzultant: RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.


V posledních letech je dostupných stále více dat, týkajících se biomolekulárních struktur. Pro jejich analýzu a pro získávání vědecky zajímavých informací na základě těchto dat je nutné vyvíjet pokročilé algoritmy a softwarové nástroje. Tuto práci jsem zaměřil na tzv. biomolekulární strukturní fragmenty, které jsou důležitým objektem při studiu biomolekulárních dat.

Pozornost jsem věnoval všem aspektům analýzy těchto fragmentů—jejich definici a detekci, porovnání, charakterizaci i validaci. Konkrétně jsem vyvinul jazyk MotiveQuery pro přímočarou a obecnou definici biomolekulárních fragmentů. Na základě tohoto jazyka jsem vytvořil službu MotiveQuery server pro efektivní vyhledávání fragmentů v rozsáhlých strukturních databázích. Dále jsem v programu SiteBinder navhrl a implementoval metodologie pro porovnávání velkých sad biomolekulárních fragmentů. Poté jsem vytvořil nástroj MOLE 2 pro detekci kanálů a pórů v biomakromolekulách a pro výpočet jejich fyzikálně-chemických vlastností. Paralelně jsem vyvinul metodiku pro rychlý a spolehlivý výpočet parciálních nábojů atomů, kterou jsem implementoval jako službu AtomicChargeCalculator. V neposlední řadě jsem v nástrojích MotiveValidator a ValidatorDB navrhl a implementoval metodologii pro validaci biomolekulárních fragmentů.

Všechny zmiňované nástroje lze použít samostatně a pro jejich integraci je prezentován přístup v podobě rozšíření jazyka MotiveQuery. Text práce tvoří dvě části. První obsahuje teoretický základ, popisující použité principy a algoritmy. Druhá část je složena ze šesti časopiseckých publikací o prezentovaných nástrojích a jejich aplikacích.

Plný text práce a posudky jsou dostupné na https://is.muni.cz/auth/th/140435/fi_d/.

Publikace Vybrané články, které vznikly během doktorského studia

* Označuje hlavní autory.
Celkem vzniklo 10 článku, které mají 92 citací (Web of Science; 13. ledna 2016).
Kompletní seznam článku, přednášek a posterů lze nalézt na https://is.muni.cz/osoba/david.sehnal#publikace.

Software Aplikace vyvinuté během Ph.D. studia

WebChemistry

WebChemistry je sada volně dostupných nástrojů pro analýzu bioinformatických strukturních dat. Nástroje jsou užitečné pro komplexní analýzu strukturních vzorů v biomakromolekulách (např. vazebná místa, proteinové a nukleotidové sekvence nebo kanály) a poskytují uživateli možnost detekovat, validovat, porovnat a charakterizovat tyto data.

Teoretický popis algoritmů lze nalézt v textu disertační práce. Případové studie využití těchto nástrojů jsou dostupné ve výše zmíněných publikacích a na webu WebChemistry.

PatternQuery
PatternQuery

PatternQuery je webová služba umožňující efektivní definici, extrakci a analýzu struktruních vzorů v biomolekulárních komplexech pomocí jednoduchého dotazovacího jazyka. Tento nástroj je užitečný předevšim pro strukturní a funkční přiřazeni necharakterizovaných a nově objevených proteinů.

MotiveValidator
MotiveValidator

MotiveValidator je aplikace pro validaci korektnosti struktury a anotace residuií a ligandů v biomolekulách a biomolekulárních komplexes.

ValidatorDB
ValidatorDB

ValidatorDB je databáze validačních reportů získaných pomocí nástroje MotiveValidator pro celou databázi Protein Data Bank.

SiteBinder
SiteBinder

SiteBinder je nástroj pro porovnání topologie a 3D struktury až desítek tisích biomolekulárních strukturních motivů se stovkami atomů.

MOLE
MOLE

MOLE je aplikace pro analýzu kanálů a pórů v biomolekulách. Tyto kanály a póry mají důležité biologické funkce, např. při molekulárním rozpoznávání.

AtomicChargeCalculator
AtomicChargeCalculator

AtomicChargeCalculator je komplexní ale přesto intuitivní nástroj pro výpočet, vizualizaci a analýzu atomických nábojů v malých molekulách i velkých biomolekulárních komplexech. Empirické atomové náboje citlivé na změnu konformace molekul jsou počítány pomoci efektivní implementace dobře zavedené metody ekvalizace elektronegativity (EEM).