statut
stanovy [pdf]
předsednictvo
vědecká rada
čestní členové
prohlášení ČSKI
zprávy o činnosti
historie
kontakty
 
 
[zásady os. údajů]
 

ČSKI vyhlašuje další ročník ceny Antonína Svobody pro nejlepší dizertační práci obhájenou v roce 2020

Do soutěže mohou být přihlášeny všechny dizertační práce, které byly obhájeny na vysokých školách se sídlem v České republice v roce 2020 a jejich téma odpovídá aktivitám ČSKI (kybernetika, informatika a jim podobné).

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2021. Více informací, viz web Ceny Antonína Svobody.


Předsednictvo ČSKI podpořilo výzvu k problematice šíření viru SARS-CoV-2

Předsednictvo ČSKI se připojuje k Výzvě panelistů 3. diskusního fóra Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která vychází ze závěrů veřejné odborné online diskuze věnované problematice viru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19 konané dne 13.10.2020. Výzva považuje aktuální epidemiologickou situaci za extrémně závažnou a zdůrazňuje význam dodržování několika pravidel a doporučení.

ČSKI jako odborná profesní organizace zastřešující české odborníky na kybernetiku a informatiku závěry výzvy plně podporuje.


ČSKI podpoří ceny pro vítěze Matematické olympiády 2020 v kategorii programování.

Jednota českých matematiků a fyziků se obrátila na ČSKI s prosbou o podporu při pořádání kategorie P (programování) Matematické olympiády v roce 2020, neboť mimořádné okolnosti související s Covid-19 karanténou ohrozily zdárný průběh celé akce. Předsednictvo ČSKI se rozhodlo připojit k pořadatelům kategorie P Matematické olympiády a slíbilo zajistit odměny pro vítěze v celkové hodnotě 10000 Kč.


Svobodova cena 2019 byla vyhlášena

Cena Antonína Svobody pro nejlepší dizertační práci za rok 2019 byla udělena Filipovi Radenovičovi za práci Visual Retrieval with Compact Image Representations.

Dalšími finalisty jsou:

 • Marek Dvorožňák - Bridging the Gap Between Computer-Generated and Hand-Drawn Animation
 • Eva Žáčeková - Identification for Model Predictive Control under Closed-loop Conditions
 • Matej Pčolka - Numerical Aspects of Optimal Control Design for Nonlinear Systems

Všem finalistům a vítězi Ceny blahořejeme.


Valná hromada ČSKI

Dne 11. června 2020 od 14 hodin proběhne ve vile Lanna valná hromada ČSKI s následujícím programem:

 1. Zpráva o činnosti ČSKI v roce 2019 včetně informace o zapojení ČSKI do zahr. organizací.
 2. Zpráva o hospodaření ČSKI v uplynulém roce a zpráva revizní komise.
 3. Diskuse ke všem předloženým zprávám a jejich schválení.
 4. Představení finalistů a předání Ceny A. Svobody.
 5. Referát vítěze Ceny A. Svobody, který představí odměněnou práci.
 6. Různé.

Na úvod výročního setkání členů ČSKI přednese zvanou přednášku prof. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D., FEL ČVUT v Praze nazvanou Can machines paint like an artist?:

Computer science is nowadays surfing on a massive hype of advances in AI. The overall impression is that neural networks can solve almost any difficult task, and thus there are no doubts machines can easily draw in the style of famous artists. In this talk, we look closely into this question and demonstrate that we are pretty close to a point when a machine could pass an artistic version of the Turing test. However, the surprising fact is that algorithms that can meet this challenge are not based on neural networks. Why is that? Could this change in near future?


Valná hromada ČSKI

Dne 6. června 2019 od 14 hodin proběhla ve vile Lanna valná hromada ČSKI. Byla přednesena zpráva o činnosti ČSKI, zpráva o práci Vědecké rady ČSKI a zpráva revizní komise. Přítomní dále vyslechli přednášku doc. Mgr. Martin Nečaského, Ph.D. z Katedry softwarového inženýrství MFF UK s názvem "Jak správně na otevřená data?" Tradičně byli představeni finalisté soutěže o Cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2018 a vítězem vyhlášen Vojtěch Mrázek s prací Automated Design Methodology for Approximate Low Power Circuits.

Všem finalistům a vítězi Ceny blahořejeme.


V souvislosti s aplikací nařízení GDPR
v kontextu provozování mezinárodního konceptu ECDL/ICDL v ČR
uveřejňuje ČSKI následující
zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

Stanovisko
Předsednictva a Vědecké rady České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI)
k zavedení povinné elektronické preskipce léčiv od 1.1.2018.
(zák. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zák. 251/2017Sb.)

ČSKI považuje zavedení elektronického zdravotnictví včetně elektronické preskripce za trend budoucnosti a za rozumnou cestu k zefektivnění péče o pacienta. Právě proto upozorňuje, že je nezodpovědné nařídit od 1. ledna 2018 exkluzivní používání systému ePreskripce tak, jak požaduje uvedený zákon, a to z následujících důvodů:

 • Předkladatel zákona (a tedy i implementovaný systém) dlouhodobě ignorují koncepční připomínky, které byly k předloze v různých fázích přípravy vznášeny odbornou veřejností.
 • Implementovaný systém dosud nebyl dostatečně otestován v reálných podmínkách a nebyly v něm odstraněny ty nedostatky, na které upozorňovali uživatelé během pilotního testování probíhajícího v druhém pololetí 2017.
Bez hladkého provozu systému, který předpokládá on-line přístup k vysokorychlostnímu internetu i k samotnému systému ePreskripce, budou ohroženy stěžejní segmenty lékařské péče. Žádná z obou uvedených podmínek však není v současné době v ČR splněna, neboť
 • není garantováno pokrytí celého území ČR vysokorychlostním internetem,
 • použité komunikační kanály mezi simultánními uživateli jsou nespolehlivé a vysoce poruchové (ověřen stav k listopadu 2017).

ČSKI doporučuje, aby platnost zákona byla odložena a aby přechodné období nepovinného používání ePreskripce bylo využito k realizaci a odladění úprav výsledného produktu v souladu s požadavky formulovanými v listopadu 2017 Českou lékařskou společností J.E. Purkyně. Vhodný posun termínu pro zahájení povinného použití ePreskripce by navíc umožnil zajistit plnou kompatibilitu cílového systému ePreskripce s nařízením GDPR (General Data Protection Regulation EU), které zpřísňuje ochranu osobních dat a které začne platit od 25. května 2018.

 

V Praze 6. 11. 2017

prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. - předsedkyně ČSKI
Ing. Stanislava Šimberová, CSc. - předsedkyně Vědecké rady ČSKI
doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. - ved.odb.skupiny ČSKI pro lékařsko-biologickou kybernetiku
doc. Ing. Karel Richta, CSc. - ved.odb.skupiny ČSKI Informatika a společnost

 

ČSKI je členem DigiKoalice

Od ledna 2017 je ČSKI členem národního uskupení DigiKoalice. DigiKoalice je otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatele škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a docílit tak v důsledku větší konkurenceschopnosti české ekonomiky. DigiKoalice je členem mezinárodní platformy Digital Skills and Jobs Coalition.

ČSKI se zavázala podporovat myšlenky Memoranda DigiKoalice.

 

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) je dobrovolná, výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků i studentů z oblasti kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů. Jejím posláním je podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně v těchto oborech v České republice a na koncepční a pedagogické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti, viz stanovy ČSKI.

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) je přímou pokračovatelkou Československé kybernetické společnosti založené v roce 1966. K cílům ČSKI patří podpora a popularizace rozvoje kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů; zvyšování znalostí svých členů, zajišťování služeb členům a organizování odborného života. Počátky kybernetiky v tehdejším Československu popisuje článek Z. Wünsche.

ČSKI vyvíjí svou činnost prostřednictvím svých členů, kteří mohou pracovat v odborných skupinách společnosti. Členství umožňuje bezprostřední kontakt s domácím i zahraničním děním v tak dynamicky se rozvíjejících oborech jako jsou kybernetika a informatika. Tyto obory nabývají v moderním světě stále většího významu např. v telekomunikačních a počítačových sítích, robotice, umělé inteligenci, počítačové grafice, neuronových sítích atd. ČSKI nabízí svým členům vedle účasti na odborném životě ještě další služby a výhody, které jsou podrobněji popsány v sekci o členství.

ČSKI získala v roce 1999 licenci k šíření mezinárodního konceptu ECDL (European Computer Driving Licence) a od té doby ručí za kvalitu ECDL testování v ČR, vydává ECDL Certifikáty a prostřednictvím kanceláře ECDL-CZ uděluje licenční práva k provádění ECDL testů testovacím střediskům, více podrobností na www.ecdl.cz. Provoz ECDL v ČR probíhá v souladu s požadavky stanovenými mezinárodním řídícím orgánem, kterým je ECDL Foundation (www.ecdl.com).

adresa sekretariátu:   další kontakty:  
ČSKI
Pod Vodárenskou věží 2
182 07 Praha 8 - Libeň
 

telefon: 266 053 901
fax: 286 585 789
, www: www.cski.cz